کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی خراسان رضوی:

کودک آزاری و خودکشی در صدرپرونده های اورژانس اجتماعی

نسیم بوستانی از ۱۱۰۹ ماموریت در خصوص کودک آزاری و ۸۸۷ ماموریت در خصوص خودکشی از ابتدای سال جاری تا کنون توسط خدمات سیار اورژانس اجتماعی در سطح استان خراسان رضوی خبر داد.

نسیم بوستانی از ۱۱۰۹ ماموریت در خصوص کودک آزاری و ۸۸۷ ماموریت در خصوص خودکشی از ابتدای سال جاری تا کنون توسط خدمات سیار اورژانس اجتماعی در سطح استان خراسان رضوی خبر داد.
بوستانی ماموریت انجام شده توسط خدمات سیار را در سال گذشته ، ۹۹۸۷ ماموریت اعلام کرد و افزود : کارشناسان ۱۲۳ سه اولویت دارند که به آنی، فوریت‌دار و معمولی تقسیم می‌شوند. یکسری مأموریت‌هایی را داریم که همکاران ما در ۳ شیفت مداخله می‌کنند و در محل حضور پیدا می‌کنند و بر اساس اولویتی که برای آن تماس در نظر می‌گیرند، تیم‌ها اعزام می‌شوند.
وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری نیز ۳۹۹۱ ماموریت خدمات سیار انجام شده است.
کارشناس مسئول اورژانس اجتماعی استان گفت : در سال گذشته و سال جاری به ترتیب ۳۸۲۵ و ۱۱۰۹ مورد از ماموریت‌های خدمات سیار اورژانس اجتماعی استان در خصوص کودک‌آزاری بوده است. ماموریت های مربوط به همسرآزاری نیز در سال گذشته و جاری به ترتیب ۷۲۸ و ۲۷۷ مورد از این ماموریت‌ها بوده است.

بوستانی افزود: از کل ماموریت‌های انجام شده در سال گذشته و جاری توسط خدمات سیار اورژانس اجتماعی به ترتیب ۱۹۳۲ و ۸۸۷ مورد در خصوص خودکشی بوده است.
همچنین ۱۱۴۲ و ۳۳۱ مورد از این ماموریت‌ها در سال گذشته و جاری، در خصوص زنان و دختران آسیب‌دیده بوده ونیزطی مدت مشابه ۴۹۸ و ۲۸۷ مورد از این ماموریت‌ها در خصوص اختلافات حاد خانوادگی بوده است.