مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی خبر داد:

صدور ضمانت نامه هزارویکصد میلیارد ریالی حمایتی صنایع کوچک خراسان رضوی

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی گفت : ضمانت نامه اعتباری به مبلغ یکهزار و ۱۰۰ میلیارد ریال از ابتدای امسال تاکنون برای ۳۰ واحد صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی استان صادر شده است.

به گزارش توسعه و اقتصاد پایدار؛ جعفر فرشچی طوسی در راستای سیاستهای حمایتی دولت؛ اظهار کرد : حمایتهای مختلف از سرمایه‌گذاران در حوزه های صنعتی از طریق “صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک” در استان شتاب گرفته است و این حمایتها در موضوعاتی از جمله صدور ضمانت نامه های اعتباری بانکی به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات شرکتهای تولیدی به ویژه در صنایع کوچک قابل پیگیری است.

وی افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک با هدف فراهم آوردن موجبات توسعه سرمایه گذاری بخش غیردولتی در صنایع کوچک، کوتاه کردن مدت زمان اجرای طرحهای اشتغالزا و دارای توجیه اقتصادی با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته، تضمین و تسهیل در توثیق تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع کوچک از طریق تضمین ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات اعطایی بانکها و موسسات مالی و اعتباری به صنایع ایجاد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی ادامه داد: این ضمانت نامه ها در قالب ضمانت نامه اعتباری برای تسهیلات بانکی سرمایه ثابت و در گردش، ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده، ضمانت نامه حسن انجام تعهدات، ضمانت نامه پیش پرداخت، ضمانت نامه تعهد پرداخت، ضمانت نامه اعتبار خریدار (خرید مواد اولیه) برای سرمایه گذاران در حوزه صنایع کوچک صادر می شود و اولویتها در صدور آن برای طرحهای دانش بنیان، واحدهای صادراتی، طرحهای ایجادی با پیشرفت اجرایی حداقل ۶۰ درصد، طرحهای اشتغالزا، تامین سرمایه در گردش برای افزایش ظرفیت تولید و طرحهای توسعه ای برخی واحدهای صنعتی است.

فرشچی افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک به توسعه صنایع کوچک از طریق تضمین پرداخت تسهیلات بانکی به آنها تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و تا ۵۰ درصد تخفیف کارمزد کمک می کند.

وی گفت: تاکنون ۸۷ پرونده برای متقاضیان ضمانت نامه اعتباری از صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی تشکیل شده است.

صنایع کوچک خراسان رضوی ۵۴ درصد از اشتغال، ۹۱ درصد از تعداد و ۳۵ درصد از سرمایه گذاری در حوزه صنعت را به خود اختصاص داده اند. صنایع متوسط استان نیز ۱۳ درصد از اشتغال، پنج درصد از تعداد و ۶.۵ درصد از سرمایه گذاری در حوزه صنعت و صنایع بزرگ استان ۳۳ درصد از اشتغال، چهار درصد از تعداد و ۵۱ درصد از سرمایه گذاری در حوزه صنعت را در اختیار دارند./